Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOMOVNÍ  ŘÁD  

Společenství vlastníků Ostrovní 471

MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO


I. PREAMBULE


     Domovní řád Společenství zahrnuje některá organizační pravidla. Upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a  společných částí domu Ostrovní 471, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností  mezi společenstvím a jeho členem je v této oblasti  stanovena Občanským zákoníkem a stanovami Společenství. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývajících z jiných právních předpisů.

    Tento domovní řád má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domu, a snižovat tak náklady při jeho údržbě a opravách. Uživatelé bytů včetně jejich návštěv jsou povinni užívat jednotku v souladu s dobrými mravy.

    Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v domě Ostrovní 471, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností, pro vlastníky bytů a jejich zaměstnance a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky (dále jen „uživatel  bytu“). Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi uživateli bytů Společenství, byly klidné, vyrovnané, přátelské nebo alespoň uspokojující.

II. ZDROJE INFORMACÍ

1.                   Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele domu jsou nástěnky v přízemí jednotlivých vchodů.    

    Jejichž prostřednictví předává výbor Společenství a správce domu nejdůležitější informace všem

    obyvatelům domu.

 

III. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1.      Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody,  ústředního topení, elektro-instalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelná sklepní kóje, příslušející k danému bytu.

 

2.      Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, schody, schodiště, chodby, střecha, hlavní vodovodní, teplovodní, kanalizační a elektrické sítě, prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepními kójemi. Ve sklepích a společných prostorách je osvětlení užíváno hospodárně.

 

3.      Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby  nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech. Společné části domu jsou vlastníci a nájemníci povinni užívat pouze k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a nájemců. Nebytové prostory nejsou příslušenství k bytu.

4.      Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu nebo náhrada v penězích. Bez souhlasu výkonného výboru a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, televizní anténa apod.).

 

5.      Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí správci počet osob, které budou  takto byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů. Pokud by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem, anebo obecně platné zásady slušného  občanského soužití, má výkonný výbor právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.

 

6.      Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout anebo přenechat do užívání třetí osobě, před uzavřením smluvního vztahu (nájem, užívání, apod.) projedná tento svůj záměr s výborem Společenství, zejména pak otázku finančního vyrovnání případných dluhů na nájemném nebo fondu oprav. Současně bude projednána nová kalkulace záloh v závislosti na změněném počtu osob byt užívajících. Pokud vlastník bytu svůj záměr s výborem  neprojedná, je výbor oprávněn kalkulovat úhradu společných nákladů podle svého vlastního uvážení.

 

7.      Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací,  pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných per rollam. Za takto vzniklé zvýšené náklady (poštovné, telefonní poplatky apod.) je výbor oprávněn účtovat přiměřený paušální poplatek.

 


IV. DENNÍ ŘÁD

1.  Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. V této době není dovoleno hrát na

      hudební nástroje, používat vysavačů a jiných hlučných zařízení a přístrojů (robotů, vrtaček, atd.), zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo gramofonové přístroje používat tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. V této době nelze též používat domácí automatické pračky, zvláště pak v případech, kdy jejich umístění a vyvážení je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.) a podle okolností tomu zabránit. Provádění hlučných stavebních úprav, jako např. vrtání, je povoleno pouze v době od 8.00 do 20.00 hodin.

 

2.      Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč ke každé ze společných uzamykatelných prostor (kočárkárna, sušárna, atd.). Tyto prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí. O případné změně jejich užívání  rozhodnou vlastníci společně. Rezervní klíče od tech.zázemí musí být trvale uloženy v k tomu účelu instalované zasklené skříňce. Barevné značení potrubí pro různá media (studená voda, plyn,...) je uvedeno v požárním řádu.

 

3.      Běžný úklid společných prostor jakož i bezprostředního okolí domu zajišťuje smluvně zajištěná firma. Při mimořádných situacích, kdy dojde k znečištění společných prostor (při malování, stěhování, stavebních úpravách, domácím zvířetem apod.) je povinen neprodleně odstranit způsobené znečištění.

 

4.      V případě poničení vnitřní nebo vnější malby nebo omítky , povrchů podlah nebo jakéhokoliv 

      společného majetku škody odstranit na své náklady.

 

 V. TECHNICKÝ PROVOZ

1.      Z obecně platných předpisů a ze Stanov společenství vyplývá pro vlastníky bytů povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit přístup k vodovodní nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů (viz bod 1. čl. II tohoto Domovního řádu).

 

2. Uživatelé bytů jsou povinni:

a) umožnit přístup k měřičům vody a topení k pravidelnému odečtu naměřených hodnot a v případě

    nepřítomnosti oznámit stav měřičů ( vody) písemně správci nebo výboru Společenství, případně  

   dohodnout náhradní termín odečtu (topení).

b)     zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné ve větším  

   množství než je obvyklé a nebylo v jejich blízkosti užíváno otevřeného ohně.

c)Věci uložené v bytových a nebytových jednotkách a ve sklepích nesmí být zdrojem šíření hmyzu a

    hlodavců, případně zdrojem zápachu nebo nákazy.

 

3.      Mezi nejzákladnější preventivní opatření k předcházení poruch patří:
 a) uvnitř bytu  

           - nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma
           - používat plynové spotřebiče (sporák) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se 

             spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost  spojů
           - pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody,

             uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění,
          - průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
       b) společné prostory 

          - dodržovat pravidla protipožární ochrany
          - kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat chodbová okna, udržovat 

             pořádek a čistotu
          - sušárny prádla a event. další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně

             nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům.


4.   Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány

      správcem domu a budou hrazeny z fondu oprav Společenství.


VI. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1.      V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a) domovní vchodové dveře se důsledně zavírají, případně zamykají na klíč. Do domu lze umožnit  

    vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí

    návštěvu momentálně nepřítomného uživatele bytu, nelze vstup do domu umožnit. Objednané 

    návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem od správce domu.

      b) každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce, zejména při manipulaci s el. a 

          plynovými spotřebiči a při odchodu z bytu se přesvědčit, zda jsou všechny přívody vody, el. proudu  

         a plynu vypnuty.

c) každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro veškerá tísňová volání (hasiči,

                        lékařská služba, policie).

      d) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o 

          základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

 

2.      Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotl. bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.

3.      Vstup na střechu domu a do technického zázemí je dovolen pouze oprávněným osobám.

 

4.      Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné. Umísťování jakýchkoliv předmětů či zařízení nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorách dovoleno.

 

5.      V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele zvoláním „HOŘÍ“, a zahájit hašení hasícími přístroji, umístěnými na chodbách a neprodleně přivolat hasiče.

 

6.      Kontejner na odpadky je umístěn na stanovišti k tomuto účelu určeném. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PET-lahve) jsou řádně barevně označeny a umístěny rovněž  na učených stanovištích.

 

7.      Cesta před domem je určena k pěšímu provozu. Zatravněné plochy na obou stranách mají okrasný účel. Uživatelé bytů jsou povinni se vystříhat znečišťování těchto prostor různými druhy odpadků, papírů ap.

 

8.      Chov a držení psů a jiných domácích zvířat v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům, a předpisům a vyhláškám  Města Štětí, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit.

 

9.      Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výkonnému výboru.

 

10.  Vlastník nebo nájemce nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v jednotce držena. Je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení, ohrožení na zdraví nebo životě ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí. Výkaly venčených zvířat je povinen sebrat a uložit do míst k tomu určených.

 

11.  Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit členu výkonného výboru k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo desinsekční zásah týká a povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.

 

12.  Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domů.VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Tento Domovní řád bych schválen usnesením shromáždění Společenství vlastníků dne 12.6.2008  a vstoupil tím v platnost.

 

2.      Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý  z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí buď na shromáždění Společenství vlastníků, anebo per rollam.

 

 

Společenství vlastníků Ostrovní 471, Štětí – květen 2008